Habstrakt in St Charles

Habstrakt at Ryse Nightclub in St Charles, Missouri on Saturday, November 9, 2019.